[1]
Hroch, P. 2010. Encountering the “Ecopolis”: Foucault’s Epimeleia Heautou and Environmental Relations. eTopia. (Mar. 2010). DOI:https://doi.org/10.25071/1718-4657.36563.