Hroch, P. (2010). Encountering the “Ecopolis”: Foucault’s Epimeleia Heautou and Environmental Relations. ETopia. https://doi.org/10.25071/1718-4657.36563