Kalyniuk, G. (2008). Lyotard and the Oikos. ETopia. https://doi.org/10.25071/1718-4657.36724