Kalyniuk, Gregory. 2008. “Lyotard and the Oikos”. ETopia, October. https://doi.org/10.25071/1718-4657.36724.