Hroch, P. (2010) “Encountering the ‘Ecopolis’: Foucault’s Epimeleia Heautou and Environmental Relations”, eTopia. doi: 10.25071/1718-4657.36563.