Kalyniuk, G. (2008) “Lyotard and the Oikos”, eTopia. doi: 10.25071/1718-4657.36724.