Kalyniuk, G. “Lyotard and the Oikos”. ETopia, Oct. 2008, doi:10.25071/1718-4657.36724.